Zobacz nasze filmy

Zostań Rycerzem Jana Pawła II

Chcesz zostać RYCERZEM JANA PAWŁA II, to proste...

ale jednocześnie wymagające zadanie. Tę decyzję musisz podjąć świadomie i odpowiedzialnie, bo stawiasz cały honor mężczyzny dla wielkiej sprawy.

RYCERZ JANA PAWŁA II
to mężczyzna:

wierny

nauce Kościoła Rzymsko-Katolickiego, wchodzący w duchowość św. Jana Pawła II, pogłębiający znajomość Jego nauczania oraz swoje powołanie
i formację duchową.

miłosierny

pochylający się nad potrzebującymi i chcący wspierać słabych i potrzebujących.

jednoznaczny

chroniący życie od poczęcia, aż do naturalnej śmierci, wierny rodzinie w jej tradycyjnym rozumieniu.

solidarny

wpierający w potrzebie Braci i służący im pomocą.

braterski

zyskujący wielu konfratrów, którzy stają się dla Niego drugą rodziną.

patriota

dla którego: BÓG, HONOR i OJCZYZNA są wciąż żywymi wartościami.

Zostań Rycerzem Jana Pawła IIJeżeli takim mężczyzną się czujesz, to przeczytaj poniższe warunki przyjęcia do Zakonu Rycerzy Jana Pawła II.

Reguła Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w punktach od 27 do 33 podaje zasady przyjęcia do Zakonu:

  1. Rycerzem może zostać mężczyzna, katolik – żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, który zobowiąże się przestrzegać niniejszą Regułę.
  2. Kandydat powinien być wprowadzany, przez co najmniej jednego brata lub duchownego katolickiego. Po pozytywnym głosowaniu, pretendent uzyskuje status kandydata, o czym winien zawiadomić go Wielki Rycerz (lub ustanowiony przezeń pełnomocnik), wręczając mu – w uroczysty sposób – poświęcony różaniec Zakonu oraz Regułę Zakonu.
  3. Przed przyjęciem do Zakonu kandydat odbywa okres przygotowawczy w chorągwi, do której chce przystąpić, trwający co najmniej 6 miesięcy.
  4. Nie wcześniej niż po upływie tego terminu na wniosek Wielkiego Rycerza, Bracia głosują nad przyjęciem kandydata do Zakonu. Po pozytywnym dla kandydata głosowaniu ustala się termin ceremonii przyjęcia kandydata na pierwszy stopień rycerski.
  5. Kandydat powinien brać udział w akcjach Chorągwi i angażować się w jej działalność.
  6. Staż kandydacki jest wyłączony w przypadku zakładających nową chorągiew (Bracia założyciele).
  7. Ceremonia inwestytury Rycerza (przyjęcia do Zakonu) odbywa się podczas Mszy Świętej odprawionej za zgodą proboszcza miejsca (danej chorągwi) według ustalonego ceremoniału, poprzez złożenie ślubowania na wierność Bogu, Papieżowi i Ojczyźnie oraz zobowiązanie do przestrzegania Reguły Zakonu.

Jeżeli to jeszcze za mało, aby Ciebie przekonać, to obejrzyj prezentację o Zakonie Rycerzy
Jana Pawła II lub napisz do nas: kontakt@rycerzejp2.pl

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II