Zobacz nasze filmy

Reguła Zakonu

REGUŁA ZAKONU RYCERZY JANA PAWŁA II

CANON ORDINIS MILITIAE IOANNIS PAULI II

 

AKLAMACJA POCZĄTKOWA

Boże w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości.

On zawierzając się całkowicie Twemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę do osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą.

Udziel nam, za jego przyczyną i zgodnie z Twoją wolą, łask, o które prosimy, abyśmy odważnie kroczyli rycerską drogą do Chrystusa. Amen.

  

I. WSTĘP

1. Zakon Rycerzy Jana Pawła II (Ordo Militiae Ioannis Pauli II), jest programem formacyjnym dla mężczyzn, katolików świeckich i działa jako Publiczne Stowarzyszenie Wiernych Świeckich, stosownie do przepisów kanonu 312 i następnych.

2. Inicjatywa powstania Zakonu Rycerzy Jana Pawła II pojawiła się w środowisku polskich katolików świeckich i w swej intencji jest swoistym wotum wdzięczności za dar beatyfikacji umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II.

 

II. CEL

3. Podstawowym celem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest formacja katolickich mężczyzn świeckich na wzór Jana Pawła II (Karola Wojtyły), który niejednokrotnie swoim życiem dawał świadectwo męskości i świętości, pokazując, że te dwie wartości można połączyć na większą chwałę Bożą! Ten zasadniczy cel Rycerze Jana Pawła II chcą realizować poprzez zaangażowanie w takie rodzaje aktywności jak:

1)      dążenie do świętości swoich członków,

2)      obrona wartości chrześcijańskich, w tym rodziny, życia (od poczęcia do naturalnej śmierci),

3)      dbanie o rozwój patriotyzmu i miłości ojczyzny,

4)      promocja nauczania Jana Pawła II,

5)      promowanie katolickiej duchowości świeckich,

6)      wzajemna pomoc bratnia,

7)      wspieranie duchowieństwa (w każdej dziedzinie życia),

8)      promocja duchowości mężczyzny,

9)      wspieranie chrześcijan.

 

III. USTRÓJ

4. Ustrój Zakonu Rycerzy Jana Pawła II winien możliwie najwierniej odpowiadać ustrojowi danego kościoła partykularnego, gdzie podstawową jednostką ustrojową jest parafia.

5. Rok bratni rozpoczyna się z początkiem roku kościelnego. Każda Chorągiew winna zbierać się przynajmniej raz w miesiącu. Spotkanie należy rozpoczynać lub kończyć uczestnictwem we Mszy Świętej.

6. Wszystkie uchwały poszczególnych jednostek organizacyjnych Zakonu Rycerzy Jana Pawła II zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. Natomiast głosowania personalne mają charakter tajny.

Chorągiew – Parafia

7. Bracia Rycerze koncentrujący swe życie religijne w danej parafii tworzą Chorągiew. Chorągiew może mieć także charakter środowiskowy, o ile uzyska akceptację kapelana albo rektora miejsca.

8. Nazwa Chorągwi powinna nosić imię patrona parafii lub kościoła rektoralnego, przy którym zbierają się Bracia Rycerze. W innych przypadkach patrona Chorągwi proponują jej Bracia założyciele.

9. Aby utworzyć Chorągiew w danej parafii wymagany jest akces przynajmniej sześciu Braci.

10. Założenie chorągwi wymaga akceptacji proboszcza miejsca, który z urzędu będzie pełnił funkcję jej kapelana lub wyznaczy innego księdza do wypełnienia tej roli.

11. Każdą nową Chorągiew rejestruje i tym samym powołuje do życia Prowincjał krajowy przy wsparciu organizacyjnym Fundacji Instytut Działalności Religijnej.

12. Chorągiew otrzymuje flagę państwową, której pielęgnowanie i prezentowanie podczas uroczystości, jest jednym z głównych zadań Chorągwi.

13. Członkowie Chorągwi, wybierają spośród siebie na roczną kadencję oficerów: Wielkiego Rycerza, Kanclerza oraz Skarbnika.

14. Wielki Rycerz: jest dowódcą Chorągwi, zapewnia główną komunikację z proboszczem danej parafii, wyznacza funkcje poszczególnym Braciom, pełni z urzędu funkcję delegata do Kapituły Komandorii, kieruje obradami Chorągwi, stoi na czele wszystkich akcji miłosierdzia i innych programów realizowanych przez Chorągiew.

15. Kanclerz jest drugim oficerem, który pełni funkcje zastępcy Wielkiego Rycerza, koordynuje pracę akcji miłosierdzia oraz sprawy powołaniowe i kandydackie.

16. Skarbnik jest trzecim oficerem, który odpowiada za majątek Chorągwi czyli wszelkie sprawy związane z finansami, rozliczeniami, protokołami i ubiorami.

Komandoria – Diecezja. Komandor

17. Komandorię tworzą wszystkie Chorągwie, znajdujące się na terenie jednej diecezji, a wszyscy byli Komandorzy oraz obecni i byli Wielcy Rycerze tworzą Kapitułę Komandorii, która zbiera się okresowo, w ustalonym przez Komandora czasie. W obradach Kapituły mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Komandora. Kapituła wybiera Komandora (czynne prawo wyborcze posiadają aktualni Wielcy Rycerze lub bracia – ich pełnomocnicy; bierne prawo wyborcze, każdy brat będący członkiem Chorągwi działającej na terenie danej Komandorii). Kadencja Komandora trwa trzy lata.

18. Komandor – odpowiada za kontakty z biskupem diecezjalnym, koordynuje działania rycerstwa w danej diecezji, zwołuje, organizuje i przewodniczy Kapitule Komandorii; ustanawia swoich pełnomocników do konkretnych zadań.

Prowincja Krajowa. Prowincjał

19. Prowincję Krajową stanowią wszystkie Komandorie, znajdujące się na terenie danego kraju. Byli Prowincjałowie oraz obecni i byli Komandorzy, tworzą Kapitułę Prowincji, która zbiera się okresowo w ustalonym przez Prowincjała czasie. W obradach Kapituły mogą brać udział inne osoby zaproszone przez Prowincjała.

20. Kapituła wybiera Prowincjała(czynne prawo wyborcze posiadają Komandorzy, aktualnie sprawujący urząd lub bracia – ich pełnomocnicy; bierne prawo wyborcze, każdy Rycerz będący członkiem danej Prowincji). Kadencja Prowincjała wynosi cztery lata.

21. Prowincjał koordynuje działania rycerstwa na poziomie całego kraju. Odpowiada za kontakty z Konferencją Episkopatu danego kraju. Prowincjałma prawo ustanawiać spośród Rycerzy swoich pełnomocników do określonych zadań.

Generalat. Generał

22. Wszyscy Prowincjałowie krajowi oraz Rycerze pełniący funkcje generalne tworzą Radę Generalną.

23. Generała wybiera Wielka Rada Rycerska powoływana każdorazowo przez Radę Fundacji Instytut Działalności Religijnej.

24. Kadencja Generała jest nieograniczona. Generał może być w każdym czasie odwołany przez Radę Fundacji Instytut Działalności Religijnej.

25. Generał ma prawo ustanawiania funkcji zakonnych oraz powoływania innych zespołów do rozwiązywania kwestii szczegółowych.

26. Generał ma zastrzeżone prawo dokonywania wyjątków w każdej kwestii zawartej w niniejszej regule oraz wydawać wszelkie wytyczne i prawa.

IV. ZASADY PRZYJMOWANIA DO RYCERSTWA

27. Rycerzem może zostać mężczyzna, katolik – żyjący w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, który zobowiąże się przestrzegać niniejszą Regułę.

28. Kandydat powinien być wprowadzany, przez co najmniej jednego brata lub duchownego katolickiego. Po pozytywnym głosowaniu, pretendent uzyskuje status kandydata, o czym winien zawiadomić go Wielki Rycerz (lub ustanowiony przezeń pełnomocnik).

29. Przed przyjęciem do Zakonu kandydat odbywa okres przygotowawczy w chorągwi, do której chce przystąpić, trwający co najmniej 6 miesięcy.

30. Nie wcześniej niż po upływie tego terminu na wniosek Wielkiego Rycerza, Bracia głosują nad przyjęciem kandydata do Zakonu. Po pozytywnym dla kandydata głosowaniu, Wielki Rycerz wręcza mu – w uroczysty sposób – poświęcony różaniec oraz Regułę Zakonu i ustala termin ceremonii przyjęcia kandydata na pierwszy stopień rycerski.

31. Kandydat powinien brać udział w akcjach Chorągwi i angażować się w jej działalność.

32. Staż kandydacki jest wyłączony w przypadku zakładających nową chorągiew (bracia założyciele).

33. Ceremonia Inwestytury - pasowania na Rycerza (przyjęcia do Zakonu) odbywa się podczas Mszy Świętej odprawionej za zgodą proboszcza miejsca (danej chorągwi) lub innych uroczystości zakonnych według ustalonego ceremoniału, poprzez złożenie ślubowania na wierność Bogu, Papieżowi i Ojczyźnie oraz do przestrzegania Reguły Zakonu.

 

34.Rota ślubowania:

Ślubuję uroczyście jako Rycerz Jana Pawła II wierność Bogu, Ojcu Świętemu i Ojczyźnie! Ślubuję wytrwać w wierze oraz nauce świętego Kościoła Rzymsko-katolickiego! Ślubuję poznawać i propagować nauczanie Jana Pawła II, nie szczędzić sił w pomocy dla słabych i potrzebujących w służbie Kościoła  Ojczyzny! Ślubuję również przestrzegać Reguły Zakonu! Tak mi dopomóż Bóg!

 

V. STOPNIE RYCERSKIE

35. Ustanawia się cztery stopnie rycerskie: I – Wiara,II – Miłosierdzie,III – Solidarność,IV – Patriotyzm.

Pierwszy stopień, otrzymuje Rycerz w czasie inwestytury, kolejne nadawane są odpowiednio przez: Wielkiego Rycerza – II stopień; Komandora – III stopień i Prowincjała – IV stopień. Szczegółowy tryb promowania na stopnie rycerskie określa Ceremoniał Zakonu.

36. Za szczególne zasługi dla Zakonu i aktywność Rycerza w akcjach na rzecz Kościoła oraz dobroczynności, Generał może awansować Rycerza na wyższy stopień rycerski z pominięciem kolejnych.

Pierwszy stopień: Wiara (Fides)

37. Jego istotą jest pogłębianie życia religijnego; szczególne umiłowanie modlitwy różańcowej.

Drugi stopień: Miłosierdzie (Misericordia)

38. Jego istotą jest uczestnictwo w rycerskich akcjach miłosierdzia, zachęcenie co najmniej jednego kandydata, który zostaje przyjęty do Zakonu, nabożeństwo do koronki do Miłosierdzia Bożego.

Trzeci stopień: Solidarność (Solidarietatis)

39. Jego istotą jest uczestnictwo w akcjach na rzecz Kościoła, aktywność w ramach pomocy bratniej, zachęcenie co najmniej jednego kandydata, który zostaje przyjęty do Zakonu, szczególna celebracja nawiedzenia Najświętszego Sakramentu.

Czwarty stopień: Patriotyzm (Patriae Caritas)

40. Jego istotą jest uczestnictwo w akcjach o charakterze patriotycznym, krzewienie w społeczeństwie wartości patriotycznych, cechowanie się szczególnym przywiązaniem do znaków i barw narodowych; dodatkowo wykazywanie się duchowością maryjną.

Szczególne zawierzenie - Szkaplerz Karmelitański

41. Każdy z Braci, który wyrazi taką gotowość może przyjąć Szkaplerz Karmelitański. Taki Rycerz Zakonu Rycerzy Jana Pawła II ma obowiązek stale nosić Szkaplerz na znak przynależności do Maryi, Matki Boga, oraz poddania się pod Jej potężną opiekę. Zgodnie z prastarą katolicką tradycją Szkaplerz dla Rycerza Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest niczym tarcza mająca stanowić ochronę przed szatanem.

VI. STATUS KAPELANÓW I OSÓB DUCHOWNYCH

42. Rycerze Jana Pawła II uważają za wielki zaszczyt i honor możliwość służenia Kościołowi Chrystusowemu. Osoby duchowne Kościoła Katolickiego z racji swego statusu są traktowane przez Braci Rycerzy jako honorowi członkowie Zakonu Rycerzy Jana Pawła II o najwyższym stopniu członkowskim, którym należy się od braci rycerzy szczególny szacunek i respekt.

43. Bracia Rycerze powinni to chętnie okazywać, między innymi poprzez oddawanie honorów, ustępowanie miejsca, powstanie kiedy do pomieszczenia wchodzi Kapłan. Kapelanem danej chorągwi może zostać proboszcz danej parafii lub ksiądz katolicki wyznaczony przez danego proboszcza.

44. Kapelan jako najwyższy autorytet moralny w danej Chorągwi, ma pełne prawo do formowania duchowości powierzonych sobie Rycerzy i wygłaszania opinii na temat podejmowanych przez nich działań.

45. Bracia Rycerze powinni z pokorą wysłuchiwać nauk kapłańskich i bez zwłoki stosować je w życiu.

46. Wielkim wstydem dla członka Zakonu Rycerzy Jana Pawła II byłoby wygłaszanie złych opinii na temat osób duchownych lub brak reakcji na tego typu występki.

47. Wielkim honorem dla Brata Rycerza jest stawanie w obronie Księży w każdy możliwy sposób, również poprzez wygłaszane słowo. Dlatego każdy z Braci, o ile to możliwe, jest obowiązany do odważnego zabierania głosu tam gdzie nasi Pasterze są obrażani lub negatywnie oceniani.

48. Bracia Rycerze powinni z dumą manifestować swoje poparcie dla Duchowieństwa i całego Kościoła. Członkowie Zakonu winni wspierać swoich Kapelanów, Proboszczów lub Biskupów we wszelkich przedsięwzięciach związanych z lokalnym Kościołem. Mogą to robić za pomocą daniny pracy, doradztwa, obecności, finansowo lub na wszelkie inne sposoby.

49. Wyznając zasadę, że nadgorliwość nie jest rzeczą słuszną, Bracia Rycerze powinni każdorazowo uzyskać akceptację swoich działań od Proboszcza parafii na terenie, której działają lub od Księdza Kapelana.

50. Jednym z efektów działalności Rycerzy, powinno być budowanie poczucia wśród duchowieństwa, że na Rycerzy Jana Pawła II zawsze można liczyć.

 

VII. ZNAK / UBIÓR / ZAWOŁANIE

51. Zakon Rycerzy Jana Pawła II przyjmuje jako swój znak – stylizowany herb papieża Jana Pawła II - czarna tarcza herbowa z godłem w postaci złotego krzyża łacińskiego przesuniętego w lewo z wpisaną w prawym dolnym rogu złotą literą „M” oznaczająca Maryję, Matkę Bożą. Całość opisuje złota bordiura podkreślająca kształt tarczy. Dopuszcza się tworzenie herbów dla poszczególnych jednostek ustrojowych, zespołów i funkcji zakonnych. Szczegółowe zasady nadawania i tworzenia herbów określa Ceremoniał Zakonu. 

52. Ceremonialnym strojem Zakonu Rycerzy Jana Pawła II jest czarny mantolet z żółtą lamówką i herbem Zakonu noszonym z przodu i z tyłu oraz insygnia określone szczegółowo w Ceremoniale Zakonu.

53. Różaniec jest swoistym mieczem Rycerza Jana Pawła II, który otrzymał przy powołaniu do Zakonu, i który winien mieć zawsze przy sobie.

54. Każdy z Braci, uczestnicząc w uroczystościach kościelnych lub patriotycznych, powinien z dumą nosić swój rycerski strój i insygnia pamiętając, że reprezentuje innych Rycerzy zgromadzonych pod zaszczytnym znakiem Papieża Jana Pawła II.

55. Poza ceremoniami liturgicznymi Bracia Rycerze są uprawnieni do noszenia uroczystego stroju cywilnego lub tylko znaczka z herbem zakonu wpiętego w lewą klapę marynarki.

56. Zawołaniem rycerzy Jana Pawła II jest zwrot: VIVAT IESUS! Odzewem: TOTUS TUUS! Łącząc w powitaniu te dwa chwalebne zawołania, Rycerze wyrażają swoją gotowość by oddawać wieczną Chwałę Bogu i powierzać całe swoje życie Maryi Dziewicy. Rycerz powinien pamiętać, że w tym pozdrowieniu zawieramy Przenajświętsze Imię Pana Naszego Jezusa Chrystusa, co zobowiązuje do Jego wymawiania z należną czcią i szacunkiem.  Odzew Totus Tuus przypomina nam
o potrzebie pełnego, osobistego oddania się Maryi Niepokalanej w Jej macierzyńską niewolę, na wzór życia naszego Patrona Papieża Jana Pawła II.

57. Rycerz zawsze pierwszy pozdrawia Kapłana oraz Braci starszych stopniem.

 

VIII. CEREMONIAŁ

58. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zakonu reguluje Ceremoniał Zakonu Rycerzy Jana Pawła II, ustalony przez właściwy zespół i zatwierdzony przez Generała.

Przyjęcie nowego członka Zakonu

59. Przyjęcie nowego członka Zakonu odbywa się podczas Mszy Świętej odprawianej za zgodą proboszcza miejsca (danej chorągwi), kiedy to kandydat przystępuje do prezbiterium i klęcząc składa ślubowanie (mając otwarte trzy palce wyciągniętej prawej ręki) na wierność Bogu, Papieżowi i Ojczyźnie, zobowiązując się przestrzegać Reguły Zakonu. Następnie ubiera mantolet.

Obrady Chorągwi

60. Bracia Rycerze winni siedzieć skupieni wokół Krucyfiksu i flagi państwowej.

61. Udział w zebraniu jest jawny tylko dla Braci Rycerzy, kandydatów oraz dla duchowieństwa katolickiego.

62. Przed rozpoczęciem Prowadzący Obrady (Wielki Rycerz lub inny oficer) wyznacza Rycerzy do poszczególnych funkcji.

63. Ogólny przebieg posiedzenia chorągwi:

1)      Rozpoczęcie obrad: znak krzyża i wspólne odmówienie Credo - Symbolum Apostolorum.

2)      Dobro Ojczyzny: Odśpiewanie hymnu narodowego i krótkie wezwanie modlitewne za Ojczyznę.

3)      Lektura patronalna: czytanie z pism Jana Pawła II/Karola Wojtyły połączona z rozważaniem Kapelana.

4)      Dobro Chorągwi: sprawy organizacyjne przedstawiają oficerowie Chorągwi oraz Komandorii i Prowincji lub generalni, jeżeli są obecni.

5)      Dobro Zakonu: modlitwa w intencji Braci znajdujących się w potrzebie i wspólne odmówienie dziesiątki różańca świętego.

6)      Dobro Kościoła: modlitwa w intencji Kościoła,  panującego Papieża, biskupów i kapłanów: Pod Twoją Obronę!

7)      Zakończenie obrad: śpiew wybranej pieśni, błogosławieństwo (kapelana) i znak krzyża.

 

IX. OBOWIĄZKI MODLITEWNE

64. Każdy Rycerz, powinien wypełniać codzienne zobowiązania o charakterze modlitewnym w wybranych przez siebie porach dnia ze szczególnym uwzględnieniem następujących modlitw:

1)      modlitwa za wstawiennictwem Jana Pawła II;

2)      przypadająca na dany dzień część różańca świętego;

3)      Anioł Pański;

4)      Koronka do Miłosierdzia Bożego;

5)      Rachunek Sumienia.

65. Zaleca się, aby codzienne modlitwy Rycerzy obejmowały intencje za współbraci zakonnych
i dobro Zakonu. Dodatkowo zachęca się Braci do codziennej lektury Pisma Świętego, pism Jana Pawła II oraz uczestnictwa we Mszy Świętej.

X. AKTY MIŁOSIERDZIA

66. Zakon Rycerzy Jana Pawła II w sposób szczególny czyny miłosierdzia zwraca ku swoim członkom i ich rodzinom. W dalszej kolejności akty miłosierdzia zakon kieruje na członków parafii oraz diecezji.

67. Zakon Rycerzy Jana Pawła II w szczególny sposób włącza się w pomoc ludziom potrzebującym otaczając ich modlitwą oraz starając się im pomagać zarówno niematerialnie jak i materialnie.

68. Szczególne okazje do zwiększenia aktywności Braci Rycerzy powinny przynieść następujące daty:

·   6 stycznia: Objawienie Pańskie – Święto Trzech Króli (Rycerze zachęcani są w tym dniu do organizacji uroczystości charytatywnych mogących stanowić okazję do Darów Serca dla potrzebujących wspieranych przez Zakon).

·   11 lutego: Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, które Kościół obchodzi jako Światowy Dzień Chorego (Rycerze zachęcani są w tym dniu do szczególnie widocznego okazywania troski chorym i cierpiącym).

·   25 marca: Święto Zwiastowania Pańskiego - Światowy Dzień Świętości Życia (Rycerze zachęcani są w tym dniu do organizacji oraz do uczestnictwa w akcjach związanych z ochroną życia ludzkiego).

·   Triduum Paschalne – Rycerze w tych dniach uczestniczą w liturgii, drodze krzyżowej i adoracji.

·   2 kwietnia: Rocznica śmierci papieża Jana Pawła II

·   18 maja: Rocznica urodzin papieża Jana Pawła II

·   Boże Ciało oraz inne święta i uroczystości kościelne (Rycerze zachęcani są do uczestnictwa w liturgiach, adoracjach i pielgrzymkach).

·   16 października: Dzień Papieski – rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

·   22 października: wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II.

 

XI. SĄDY BRATNIE

69. Rycerze poszczególnych Chorągwi podlegają sądownictwu sprawowanemu przez daną Chorągiew, działającą pod przewodnictwem Wielkiego Rycerza.

70. Członkowie Komandorii podlegają sądownictwu Kapituły Komandorii, działającej pod przewodnictwem Komandora. Członkowie władz Prowincji oraz władzy Generalnej podlegają sądownictwu sprawowanemu przez Radę Fundacji Instytut Działalności Religijnej.

71. Wszelkie odwołania przysługują do Rady Fundacji Instytut Działalności Religijnej, która to Rada będzie stanowiła także wszelkie szczegółowe regulacje nieobjęte niniejszą regułą. Radzie Fundacji przysługują także wszelkie uprawnienia do zmiany lub uchylenia postanowień niniejszej Reguły.

 

AKLAMACJA KOŃCOWA

Chwała Ojcu, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Warszawa, 2 kwietnia 2014 roku, w IX rocznicę odejścia do Domu Ojca, św. Jana Pawła II, papieża

 

Reguła Zakonu Rycerzy Jana Pawła II

 

Rycerze Życie ludzkie jest bezcenne, ponieważ jest darem Boga, którego miłość nie ma granic. Kiedy Bóg daje życie, daje je na zawsze.

Jan Paweł II